Visit Levi
ruska tunturi

Visit Levi

Visit Levin rekisteriseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja tietosuojalain 2018/1050, mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  Rekisteri- ja tietosuojaseloste on tehty 8.4.2020.

1. REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJASTA VASTAAVA YRITYS TAI KONSERNI

Visit Levi (markkinointinimenä seuraaville yhtiöille)
Levin Matkailu Oy, y-tunnus 0794875-0 / Levi Marketing Oy y-tunnus 3015252-3 /
Oy Levi Travel Ltd. y-tunnus 2141990-0 / Lapland Productions Oy y-tunnus 1761885-1
Myllyjoentie 2, 99130 Levi
Puh. 016 639 3300 

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ TAI YHTEYSHENKILÖ 

Toimitusjohtaja Satu Pesonen
Postiosoite: Myllyjoentie 2, 99130 Levi
Sähköposti: satu.pesonen (@ )visitlevi.fi 

3. REKISTERIN NIMI

Visit Levin asiakas-, kumppani-, osakas- ja markkinointirekisteri. 

4. REKISTERIN TARKOITUS 

Visit Levi / Levin Matkailu Oy:n konserni on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä voimassa olevien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain sekä muun henkilötietojen käsittelyä sääntelevän lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröinnin perusteena on Visit Levi -markkinointinimellä toimivien Levin Matkailu Oy:n tai samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa sopimuksella vahvistettu liiketoimintasuhde, Visit Levin asiakkaiden tekemät tilaukset, asiakasrekisterin ylläpito tai erillinen suostumus asiakastietojen käsittelyyn. Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää Visit Levin asiakkaiden ja kumppaneiden välisen yhteistyön ja asiakassuhteen edellyttämiä henkilötietoja sekä varmistaa yhteistoiminta kumppanien kanssa.

Rekisterin pitämisellä ja henkilötietojen käsittelemisellä hallinnoidaan asiakkaille ja kumppaneille tuotettavia palveluja, rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen palvelusuhteen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamista, sekä asiakkuuksiin ja kumppanuuksiin sisältyvien sähköisten asiakastietokantojen ylläpitoa. Asiakastietokannoissa olevia henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain, sekä henkilötietojen käsittelemistä säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Käyttäjä hyväksyy asiakas- ja tietosuojarekisteriä koskevat käyttöehdot käyttäessään Visit Levin palveluja. Visit Levi / Levin Matkailu Oy:n konsernin palvelujen käyttäminen edellyttää henkilötietojen rekisteröinnin ja käsittelyn hyväksymistä. Henkilötietoja käsitellään asiakkaan tekemien varausten, tilausten ja palvelujen toimittamiseen, laskutuksiin, tilityksiin, asiakassuhteen hoitamiseen, sekä tilastointitarkoituksiin. Tilastointi tapahtuu anonyymisti.

Tietoja voidaan käyttää myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Visit Levin rekisteri sisältää seuraavia asiakas- ja kumppanitietoja:
•    Asiakkuuden tyyppi (asiakas, kumppani, osakas)
•    Yrityksen nimi, y-tunnus
•    Etu- ja sukunimi
•    Osoitetiedot
•    Matkapuhelinnumero
•    Sähköpostiosoite
•    Syntymäaika tai henkilötunnus (tilitykset)
•    Muu asuinmaa
•    Mahdollinen uutiskirjehistoria
•    Tapahtumiin osallistuminen
•    Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset
•    Asiakkaan yksilöivä tunnistenumero
•    Lomahuoneiston tiedot
•    Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
•    Varauksiin liittyvät tiedot
•    Tilityksiin liittyvät tiedot
•    Kanta-asiakasnumerot
•    Puhelintallenteet suullisista sopimuksista tai toimeksiannosta

Edellä luetellut tiedot rekisteröidään asiakasrekisteriin, mikäli asiakassuhteen hoitaminen sitä edellyttää.

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET 

Pääasiallinen henkilötietolähde on asiakkaan, kumppanin tai osakkaan itse ilmoittamat tiedot asiakas- ja kumppanuussuhteen käynnistyessä tai asiakkuutta koskevassa muutostilanteessa. Visit Levi kerää henkilötietoja myös yhteistoimintaa koskevissa asiakas-, palaute- ja tyytyväisyyskyselyissä kerätystä tiedosta.

Visit Levi kerää henkilötietoja myös asiakaspalvelupisteissä asioinneista, kuten tapahtumien, lisäpalveluiden tai asiakaspalautteen kautta tai muun sähköisen hallintajärjestelmän kautta.

Yritysasiakkaiden tietoja kerätään suoraan yrityksiltä, yhteistyökumppaneilta, sekä konsernin ja/tai ostettujen rekistereiden (Fonecta, Suomen asiakastieto Oy, tilaajavastuu.fi-, sekä ytj.fi -palvelujen) kautta. Asiakastietoja voidaan kerätä asiakkaan suostumuksella evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla. 

Evästeet tai muut vastaavat tekniikat Asiakkaan ja Visit Levin väliset puhelut voidaan tallentaa. 

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisteröityä koskevia tietoja voidaan luovuttaa Visit Levin / Levin Matkailu Oy:n konsernin sisällä kuvatun käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan vain palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle. Muutoin tietoja luovutetaan vain lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, kuten esimerkiksi lainsäädännön sallima ja velvoittama tietojenluovutus viranomaisille.

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, jollei palvelun tai sopimussuhteen toteutus sitä edellytä. Tällaisessakin tapauksessa Visit Levi / Levin Matkailu Oy:n konserni takaa, että tarpeellisesta tietoturvatasosta huolehditaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamista ja henkilötietojen käsittelyä lain ja asetusten edellyttämällä tavalla

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Henkilötietojen käsittelyn ja suojauksen pääperiaate on rekisteröidyn oikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittaminen tiedon käsittelyn kaikissa vaiheissa, ja että henkilötiedon käsittelyn ja säilytyksen oikeusperuste on varmistettu. Visit Levi / Levin Matkailu Oy:n konserni kerää ja käsittelee vain toiminnan ja asiakaspalvelusuhteen ylläpitämisen kannalta välttämättömiä tietoja.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeudet määritellään sopimussuhteen alussa ja sopijapuolten on noudatettava Visit Levin / Levin Matkailu Oy:n konsernin edellyttämiä tiedonhallintaan asetettuja edellytyksiä ja määräyksiä. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus ja rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteristä ja tietosuoja-asioista vastaava henkilö. Digitaaliset tiedot sijaitsevat internetpohjaisessa palvelussa, joka on suojattu SSL-protokollan avulla.
Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Manuaalista henkilötietoa sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa olevissa lukituissa arkistokaapeissa, joihin pääsy on vain arkistoista vastaavilla henkilöillä.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

9.1. REKISTERÖIDYN OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN (TARKASTUSOIKEUS)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainittuun rekisterin yhteyspisteeseen, tai allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee skannata ja toimittaa sähköpostitse rekisteritiedoista vastaavalle yhteyshenkilölle.

9.2. REKISTERÖIDYN OIKEUS VAATIA TIEDON OIKAISEMISTA, POISTAMISTA TAI KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA

Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa oikaisua saatuaan tiedon virheestä tai havaittuaan virheen tiedoissa. Jos rekisteröidyllä on mahdollisuus oikaista virhe, tulee hänen ilman viivytystä korjata, poistaa tai täydentää virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut tieto. Jos rekisteröity ei itse pysty korjaamaan tietoa, korjauspyyntö tulee lähettää rekisteri- ja tietosuojaselosteen 2 kohdassa mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

9.3. REKISTERÖIDYN OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Mikäli rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen kirjallisesti ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Mikäli asiakasrekisteritietojen siirtoa pyydetään kirjallisesti, Visit Levi / Levin Matkailu Oy:n konserni toimittaa tarkastusoikeuskohdassa kuvatut tiedot kohtuullisessa ajassa huomioiden toimitettavan tiedon laajuuden. Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä Visit Levin antamien ohjeiden mukaisesti.

9.4. MUUT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Rekisteröidyllä on oikeus kuunnella häntä koskevia puhelintallenteita puhelimitse, mikäli asiakaspalvelutilanteita tai suullisia toimeksiantoja on tallennettu. Puhelintallenteita ei lähetetä missään muodossa asiakkaille.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys Levin Matkailu Oy:n/Visit Levin asiakaspalveluun.

10. YHTEYDENOTOT 

Henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä ja tarkistus- tai muiden pyyntöjen osalta rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun henkilörekisteristä vastaavaan tahoon.eluun.

11. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOT JA PALVELUT

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste soveltuu vain Visit Levi / Levin Matkailu Oy:n konsernin ylläpitämiin sivustoihin, eikä Visit Levi / Levin Matkailu Oy:n konserni ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien sivustoille. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä muiden sivustojen tietosuojaselosteet.

12 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Visit Levi / Levin Matkailu Oy tytäryhtiöineen voi muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Muutettu rekisteri- ja tietosuojaseloste on saatavilla Visit Levin omilta sivuilta (levi.fi), jotta Visit Levin palvelujen käyttäjät ovat tietoisia miten heidän henkilötietojaan käsitellään ja suojataan.

EVÄSTEET

KUVAUS EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ / YKSITYISYYDENSUOJA

Tämä on Visit Levin / Levin Matkailu Oy:n verkkosivu.(Levin Matkailu Oy:n tytäryhtiöihin kuuluu Levi Marketing Oy ja Lapland Productions)

Täältä saat tiedon verkkosivuillamme käyttämistä evästeistä sekä siitä, kuinka käsittelemme verkkosivujen vierailijoiden henkilökohtaisia tietoja.

YLEISTÄ

Keräämme verkkosivustomme kautta tietoa kävijöistä ja asiakkaista sisäisiin tarkoituksiin sekä tuotteiden tai palveluiden toimittamiseen liittyen. Pidätämme oikeuden käyttää evästeitä, jotka tunnistavat toistuvat käynnit verkkosivuillamme. Evästeet auttavat meitä samaan tietoa siitä, miten palvelisimme asiakkaitamme entistä paremmin. Evästetietoja voidaan myös käyttää liiketoiminnan kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin, tilastollisiin ja muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

EVÄSTEET

Evästeitä käytetään suurimmassa osassa verkkosivuja. Evästeet toimivat takaamalla tietyn palvelun verkkosivuilla vierailijoille.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjätunnuksesi, valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.

Verkkosivustollamme evästeitä käyttävät seuraavat palvelut:

  • Google

  • Google Analytics

  • Google Tag Manager

  • Facebook

  • Hot Jar

  • Strossle Media

  • GoFinland

  • Hubspot

  • LinkedIn

  • Instagram

SUOSTUMUS EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÖN

Levi.fi käyttää evästeitä edellä kuvatulla tavalla. Jatkaessasi sivujen käyttöä, annat luvan tallentaa evästeitä laitteillesi. Mikäli et halua antaa suostumusta evästeiden käyttöön, voit poistaa tallennetut evästeet selaimesi asetuksista. Evästeiden poistosta lisätietoja alla.

EVÄSTEIDEN POISTAMINEN

Voit poistaa evästeet selaimesi asetuksista. Alla linkkejä evästeiden poistoon eri selaimista.

Internet Explorer

Firefox

Google Chrome

Safari

Opera

Google Analytics –seurannan voit estää täältä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB

VERKKOSIVUJEN JULKINEN YKSITYISYYDEN SUOJA

Kaikkien eurooppalaisten verkkosivujen täytyy tiedottaa kuluttajia sivuillaan käyttämistä evästeistä.

EVÄSTEIDEN ESTÄMINEN

Kaikkien evästeiden estäminen on mahdollista. AboutCookies.org listaa ohjeet eri selaimille. Voit estää erikseen Google Analytics -kävijäseurannan selainlisäosalla. Evästeiden estäminen ei ole välttämättä suositeltavaa, sillä monet sivuston toiminnalle kriittiset toiminnot saattavat vaatia evästeitä. Kaikki sivustot eivät siis välttämättä toimi oikein ilman evästeitä.

TERVETULOA LEVILLE JA VIIHTYISÄÄ LOMAA!