Varausehdot
aurinkoinen rinne

Matkapakettien varausehdot

Matkapakettien varausehdot

YLEISET MATKAPAKETTIEHDOT JA OY LEVI TRAVEL LTD:N SOVELTAMAT ERITYISEHDOT

YLEISET MATKAPAKETTIEHDOT

Nämä sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin.

Ehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302/) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017) pakottavat säännökset.

Sisällys
Yleiset matkapakettiehdot
1. Soveltamisala
1.1. Yleiset matkapakettiehdot
1.2. Lisäehdot
1.3. Erityisehdot
2. Matkapakettisopimus ja vastuu sopimuksen toteuttamisesta
2.1. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta
2.2. Matkapaketin sisältö ja hinnoittelu
2.3. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus
2.4. Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit
2.5. Avustamisvelvollisuus
2.6. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu
3. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen
4. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista
5. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkanjärjestäjän tekemien muutosten tai matkakohteen olojen vuoksi
ennen matkan alkamista
6. Matkustajan oikeus keskeyttää matka ja purkaa sopimus matkan aikana
7. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle
8. Hinnanmuutokset
9. Matkanjärjestäjän tekemät muutokset matkapakettisopimukseen
10. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka
11. Matkanjärjestäjän oikeus purkaa sopimus
12. Virhe ja virheilmoitus
13. Virheen korjaus
14. Vaihtoehtoisten palvelujen tarjoaminen matkan aikana
15. Hinnanalennus
16. Vahingonkorvaus
17. Varausvirheet
18. Muun lainsäädännön nojalla saadun korvauksen vähentäminen
19. Korvausvaatimukset
20. Riita-asiat

1. SOVELTAMISALA

1.1. YLEISET MATKAPAKETTIEHDOT

Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin vähintään 24 tuntia kestäviin tai yöpymisen sisältäviin matkapaketteihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, ja joihin sisältyy vähintään kaksi seuraavista palveluista; 1. kuljetus, 2. majoitus, 3. auton tai matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 2 § 3 kohdassa mainitun muun moottori-ajoneuvon, kuten A-luokan ajokorttia vaativan moottoripyörän tai vähintään nelipyöräisen, omalla käyttövoimallaan kulkevan ajoneuvon, jonka rakenteellinen nopeus on yli 25km/h, vuokraus tai jokin edellä mainituista yhdessä 4. muun olennaisen matkailupalvelun kanssa edellytyksellä, että kokonaisuus myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa.

Matkapaketilla tarkoitetaan myös yksittäisistä matkapalveluista palvelun tarjoajien kanssa tehtäviä erillisiä sopimuksia, kun palvelut 1. ostetaan yhdestä myyntipisteestä ja palvelut valitaan ennen kuin matkustaja sitoutuu maksamaan 2. tarjotaan/myydään yhteis- tai kokonaishintaan 3. mainostetaan tai myydään matkapakettina tai vastaavalla nimikkeellä 4. yhdistetään sen jälkeen, kun on tehty sopimus, jolla matkustajalle annetaan tehdä valintoja erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta esim. lahjakortilla tai 5. ostetaan käyttämällä elinkeinonharjoittajan toisiinsa kytkettyjä verkkovarausmenettelyjä, joissa matkustajan nimi, maksutiedot ja sähköpostiosoite toimitetaan matkapalvelun ensin myyneeltä elinkeinonharjoittajalta toiselle elinkeinonharjoittajalle, toista matkapalvelua koskeva sopimus tehdään viimeistään 24 tuntia ensimmäisen matkapalvelun varauksen vahvistamisen jälkeen. Majoitukseksi katsotaan myös muutaman viikon majoitus perheessä esim. kielikurssin yhteydessä, ei kuitenkaan pitkäkestoisen vaihto-oppilasmatkan yhteydessä.

1.2. LISÄEHDOT

Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä matkapakettiehtoja lisäehdoilla, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.

1.3. ERITYISEHDOT

Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen, kuten esim. kohteen etäisyyden tai sääolosuhteiden vuoksi. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa matkapalveluyhdistelmistä annetun lain kanssa. Matkanjärjestäjän, joka soveltaa peruutustapauksissa erityisehtoja ja veloittaa niiden perusteella matkustajalta todelliset peruutuskulut, on matkustajan pyynnöstä esitettävä selvitys siitä, miten ne kohdentuvat matkan eri osiin.

2. MATKAPAKETTISOPIMUS JA VASTUU SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISESTA

Matkapakettisopimus syntyy, kun asiakas ostaa kaksi erillistä palvelua samaa matkaa tai lomaa varten.

Oy Levi Travel Ltd:n (myöhemmin Levi Travel) ilmoittaa varausvaiheessa asiakkaalle, että kyseessä on matkapaketti. Levi Travel käyttää online-varauksena syntyvän matkapaketin osalta yleisistä matkapakettiehdoista poikkeavia varaustoimintaan liittyviä erityisehtoja (1.3).

Erityisehdolla Levi Travel haluaa turvata matkustajan sujuvan varaamisen, reittiohjeiden, sekä majoituskohteeseen liittyvien tietojen siirtymisen asiakkaalle. Levi Travelin käyttämä varausjärjestelmä lähettää asiakkaalle onnistuneen varauksen jälkeen tiedot, reittiohjeet, majoituskohteeseen ja majoituskohteen avainsaatavuuteen sekä muut varaukseen liittyvät tiedot, kun asiakas palaa maksutapahtuman jälkeen palveluntarjoajan sivulle. Levi Travel edellyttää matka- ja majoituskohteen erityisolojen vuoksi ohjeisiin tutustumista, sekä asiakkaalta maksu- ja varaustapahtuman tarkistamista ja varmistamista, jotta asiakas saa tarvitsemansa tiedot kohteeseen majoittumista ja muita matkapakettiin kuuluvia toimintoja varten.

2.1. VASTUU SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISESTA

Levi Travelin on ennen matkapakettisopimuksen tekemistä annettava matkustajalle liitteessä 1 tarkoitetut ennen matkapakettisopimuksen tekemistä annettavat tiedot eli a. vakiomuotoiset tiedot (181/2018; 1 §) sekä tiedot matkustajan lakiin perustuvista oikeuksista (181/2018; 1 §:1-15), sekä matkapakettisopimuksessa tai sopimusvahvistuksessa mainittavat tiedot (181/2018; 2 §: 1-10) sekä ennen yhdistetyn matkajärjestelyn syntymistä annettavat tiedot (181/2018; 3 §) , kuten matkustajan erityistoiveet, jotka matkanjärjestäjä on hyväksynyt, c. muut mahdolliset sopimusehdot 2 §:1-3 (YME, lisä- ja erityisehdot), d. tiedot matkanjärjestäjän vastuusta matkapaketin toteuttamisessa ja vaikeuksiin joutuneen matkustajan avustamisesta (901/2017), e. matkanjärjestäjän paikallisen edustajan tai matkanjärjestäjän yhteystiedot, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä tarvittaessa telekopionumero, jonka avulla matkustaja saa nopeasti yhteyden matkanjärjestäjään, f. matkustajan velvollisuudesta ilmoittaa matkapaketin toteuttamisessa havaitusta virheestä ilman aiheetonta viivytystä (901/2017), g. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tai muun maksukyvyttömyyssuojasta vastaavan tahon yhteystiedot, sekä maantieteellinen osoite ja yhteystiedot (KKV), h. alaikäisen tai oleskelupaikassa alaikäisestä vastuussa olevan henkilön suorat yhteystiedot, jos alaikäinen matkustaa ilman vanhempia tai muuta valtuutettua ja matkapakettisopimukseen sisältyy majoitus, i. matkustajan käytettävissä olevista sisäisistä valitusten käsittelymenettelyistä ja riidanratkaisupaikasta, j. matkustajan oikeudesta luovuttaa matkapakettisopimukseen liittyvät oikeutensa toiselle henkilölle lain (901/2017).

Jos matkapaketti syntyy matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017) 3 §:n I momentin 5. kohdassa tarkoitettuja kytkettyjä verkkovarausmenettelyjä käyttäen, matkanjärjestäjän on saatuaan tiedon matkapaketin syntymisestä annettava matkustajalle I momentin 2 ja 4-10 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Levi Travel vastaa matkustajalle siitä, että matkapaketti on sopimuksen mukainen. Vastuu koskee myös Levi Travelin sopimuksen täyttämiseksi käyttämien elinkeinonharjoittajien suorituksia (esimerkiksi kuljetusyhtiöt, hotellit ja ohjelmapalveluyrittäjät). Asiakkaalla on kuitenkin velvollisuus tutustua tarjouksen ja matkavahvistuksen sisältöön ja ilmoittaa niissä mahdollisesti olevista virheistä Levi Traveliin ennen maksujen suorittamista. Matkantilaaja vastaa Levi Travelille antamiensa matkustajatietojen ja mahdollisten erityistarpeiden oikeellisuudesta (YME 2.6.5.).

Matkanvälittäjä vastaa matkustajalle antamistaan tiedoista ja sopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä, jos matkanjärjestäjä on sijoittautunut Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja jos matkanvälittäjä ei osoita, että matkanjärjestäjä täyttää kyseiset velvoitteet. Matkustajalle on ennen sopimuksen tekemistä annettava tieto siitä, onko matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä asettanut matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetussa laissa (921/2017) tarkoitetun vakuuden ja kattaako vakuus tarjotun matkan. Levi Travel on asettanut vakuuden Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Matkustaja voi täyttää näiden sopimusehtojen mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä joko matkanjärjestäjään tai matkanvälittäjään. Matkapaketin virheestä ilmoittaminen on tehtävä kohdan 12.4. mukaisesti.

Levi Travel ei vastaa matkapakettiin sisältymättömistä järjestelyistä, kuten matkapaketista erillään tilatuista liittymäkuljetuksesta tai matkustajan erikseen tilaamien välitettyjen erillispalvelujen toteutumisesta, kuten esimerkiksi autonvuokrauksesta. Kuljetusten aikana tapahtuneen vahingon osalta otetaan huomioon, mitä niistä on kuljetusoikeudellisissa säännöksissä ja sopimuksissa säädetty.

Levi Travelilla tai palveluntarjoajalla on oikeus antaa matkustajille paremmat järjestelyt kuin mitä tehty varaus edellyttää. Levi Travelilla tai palveluntarjoajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta antaa kaikille matkustajille samoja etuja. Ennen matkalle lähtöä Levi Travelin toimesta tapahtuva varausmuutos voi oikeuttaa Yleisten matkapakettiehtojen mukaisiin hinnanalennuksiin. Hinnanalennus suoritetaan asiakkaalle matkan jälkeen, kun virhe on todistettavasti tapahtunut eikä tapahtunutta ole voitu korjata kohteessa paikan päällä. Mikäli tapahtunut on voitu korjata kohteessa paikan päällä, ei tilanne aiheuta automaattisesti oikeutta korvauksiin matkan jälkeen.

Palveluntuottaja, kuten esimerkiksi ohjelmapalveluyrittäjä, on vastuussa ohjelman/palvelun tuottamisen yhteydessä aiheutuneesta henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista tai onnettomuudesta, joka on seurausta palvelun-tuottajan tai sen henkilökunnan tai alihankkijan virheellisestä toiminnasta tai viallisesta laitteesta. Levi Travel edellyttää yhteistyökumppaneiltaan vakuutusyhtiön myöntämää vastuuvakuutusta, joka kattaa palveluntuottajan, sen henkilö-kunnan tai alihankkijan virheellisestä toiminnasta tai viallisesta laitteesta johtuvat vahingot. Asiakkaan oma matka-vakuutus korvaa asiakkaan virheestä aiheutuvat vahingot. Asiakkaan tulee selvittää eri vakuutusyhtiöiden myöntämien matkavakuutusten kattavuus, sekä ottaa matkavakuutus ennen matkan alkua.

2.2. MATKAPAKETIN SISÄLTÖ JA HINNOITTELU

Matkaan sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on sovittu matkustajan ja matkanjärjestäjän kesken. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon kaikki ennen matkasopimuksen tekemistä kirjallisena tai sähköisenä ilmoitetut sopimusehdot, vakiotietolomake ja muut kyseistä matkaa koskevat lain (901/2017) ja asetuksen Oikeusministeriön asetus (181/2018) edellyttämät tiedot.

Levi Travelin matkapaketit ovat yksityisille kuluttaja-asiakkaille myytäviä vähintään kahden erityyppisen matkapalvelun yhdistelmiä, kuten kuljetus-, majoitus-, ohjelma- tai muun matkapalvelun yhdistelmiä. Muita Levi Travelin myymiä matkapalveluja voivat olla myös esimerkiksi majoituksen yhteydessä matkapaketiksi räätälöitävät tapahtumien pääsyliput, opastetut vierailut, aktiviteettipassit ja urheiluvälineiden vuokraus, harrastajille lomailuaktiviteettina tarjottavat kurssit (tanssi-, tennis- tai golfkurssit), sekä kylpylöissä tarjottavat hemmotteluhoidot. Lahjakorttiin sisällytettävät erityyppiset matkapalveluyhdistelmät voivat muodostaa matkapaketin.

Räätälöimme matkapaketit yksityisen kuluttaja-asiakkaan toimeksiannosta, jolloin matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen, sekä niiden erityisluonteen vuoksi noudatamme erityisehtoja. Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluviksi matkapakettiohjelmassa. Muilta kuin näissä ehdoissa mainituilta osin noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja. Matkapakettien hinnat ja sisältö perustuvat kunkin päivän voimassaoleviin hintatietoihin, valuuttakursseihin sekä kohdetietoihin.

Mikäli matkapaketti sisältää palveluita, palveluntuottaja pidättää oikeuden muuttaa ilman ennakko-ilmoitusta ohjelman reittiä, aikataulua ja kestoa tarpeen vaatiessa sääolosuhteet, osallistujien terveysseikat sekä muut olosuhteet huomioiden. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden keskeyttää ohjelma, mikäli osallistuja toiminnallaan aiheuttaa turvallisuusriskin itselleen tai toisille osallistujille tai osallistujan terveydentila ei salli ohjelman jatkamista. Palvelujen toteutuminen vahvistuu kohteessa vallitsevien olosuhteiden perusteella. Levi Travel ei ole vastuussa asiakkaan virheellisestä toiminnasta tai hänen terveydentilastaan johtuvista muutoksista.

Kaikki ohjelmapalveluissa käytettävät moottorikelkat tai muut moottoriajoneuvot on vakuutettu Suomen lakien mukaisesti. Mikäli asiakas kuljettaa itse moottoriajoneuvoa ohjelman aikana, on hän vastuussa niille mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Omavastuun osuus kalusto- ja henkilövahinkotapauksissa riippuu ohjelmasta ja on palveluntuottajakohtainen. Omavastuun osuus ilmoitetaan varausvahvistuksessa. Moottoriajoneuvon kuljettajan tulee olla vähintään 18-vuotias ja kuljettajalla tulee olla voimassa oleva asianmukainen ajokortti, ellei erikseen toisin mainita. Suomen lakien mukaan moottoriajoneuvoa ei saa kuljettaa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.

Kaikki ohjelmissa/palveluissa käytetyt eläimet on koulutettu ohjelmiin niin pitkälle kuin se on mahdollista. Eläinten käytös ei ole silti milloinkaan ennakoitavissa ja tästä syytä vaaratilanteiden välttämiseksi osallistujien tulee noudattaa palveluntuottajan antamia turvallisuus- ja muita ohjeita.

Levi Travel edellyttää asiakkaalta tutustumista näihin erityisehtoihin ja toimimista Suomen lakien ja asetusten, Levi Travelin sekä palveluntuottajien turvallisuusohjeistuksen edellyttämällä tavalla. Ellei asiakas toimi edellä mainitulla tavalla, Levi Travel voi pitää huolimattomuutta, välinpitämättömyyttä tai laiminlyöntiä asiakkaan virheenä, jolloin Levi Travel vapautuu vahingonkorvausvastuusta asiakkaaseen nähden.

2.3. MATKUSTUSASIAKIRJAT JA MATKAVAKUUTUS

Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen tekemistä annettava matkustajalle yleiset tiedot kohdemaan passi- ja viisumimääräyksistä, mukaan lukien keskimääräinen viisumin hankkimisaika. Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (mm. passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja matkalipun oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten aikataulut. Jos matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi.

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta. Tämän vuoksi matkanjärjestäjä kehottaa matkustajaa hankkimaan matkaa varten riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutussuojan.

2.4. MATKAKOHTEEN MAHDOLLISET TURVALLISUUSRISKIT

Matkanjärjestäjän on ennen matkaa huomautettava matkustajalle matkaan mahdollisesti liittyvistä erityisistä riskeistä sekä annettava tiedot kohdemaan yleisistä terveysmääräyksistä. Matkustajan henkilökohtaiseen terveydentilaan liittyvien erityistarpeiden ohjeistuksen hankkimisesta matkustaja vastaa itse. Matkustajalle on lisäksi annettava ohjeita mahdollisen sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta. Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen. Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.um.fi ja www.thl.fi. Matkustajan tulee tutustua kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla.

2.5. AVUSTAMISVELVOLLISUUS

Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän ilman aiheetonta viivytystä annettava vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista, järjestettävä matkustajalle mahdollisuus etäviestimen käyttämiseen ja autettava matkustajaa tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä sekä annettava muuta asianmukaista apua. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä matkanjärjestäjälle mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt. Jos matkan aikana ilmenee kohdassa 10.1.b. tarkoitettu tilanne, matkanjärjestäjän on vastaavasti avustettava matkustajaa ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan matkustajalle aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa. Matkanjärjestäjä voi periä kohtuullisen maksun antamastaan avusta, jos matkustaja on aiheuttanut vaikeudet tahallisesti tai huolimattomuudellaan. Maksu saa kuitenkin vastata enintään matkanjärjestäjälle avun antamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.

Jos matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa henkilökuntaa, joka voi avustaa matkustajaa, matkanjärjestäjän on ennen matkaa ilmoitettava matkustajalle matkanjärjestäjän tai -välittäjän paikallisen edustajan nimi ja yhteystiedot tai vastaavat tiedot paikallisista toimipaikoista, joihin matkustaja voi apua tarvitessaan ottaa yhteyttä. Jos tällaisia edustajia tai toimipaikkoja ei ole, matkustajalle on ilmoitettava, miten hän tarvittaessa saa yhteyden matkanjärjestäjään tai -välittäjään.

2.6. MATKUSTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

2.6.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

2.6.2. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

2.6.3. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla 2.6.1 ja 2.6.2. kohdissa mainittuja määräyksiä.

2.6.4. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

2.6.5 Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen toimittamaan kaikki matkaa koskevat tiedot ja asiakirjat matkustajaryhmälle ja vastaavasti matkustajia koskevat tarvittavat tiedot ja asiakirjat matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjän katsotaan täyttäneen ilmoitusvelvollisuutensa toimittaessaan matkaa koskevat tiedot tälle matkustajaryhmän edustajalle eikä niitä tarvitse toimittaa erikseen jokaiselle matkustajalle.

Matkustajaryhmän puolesta muutoksia varaukseen voi tehdä matkan varannut matkustajaryhmän edustaja yksin tai yhdessä muutosta haluavan matkustajan kanssa.

2.6.6. Matkustaja tai matkustajaryhmän edustaja vastaa matkanjärjestäjälle antamiensa tietojen, kuten matkan ajankohdan, matkustajien nimien, syntymäaikojen, muiden henkilötietojen tai matkustajien erityistarpeiden, oikeellisuudesta ja oikea-aikaisesta ilmoittamisesta. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, jonka matkustajan tai matkustajaryhmän edustajan virheellisesti tai puutteellisesti antamat tiedot voivat aiheuttaa.

2.6.7. Matkustaja saattaa joutua itse vastaamaan seurauksista ja/tai kustannuksista, mikäli niitä syntyy, jos hän käyttää matkapaketin palveluita tai paketin osia muulla tavoin, kuin matkapakettisopimuksessa on sovittu. Esimerkiksi matkapakettiin sisältyvien kuljetuspalveluiden osittainen tai kokonaan käyttämättä jättäminen voi johtaa jäljellä olevien palveluiden käyttöoikeuden rajoittumiseen tai menettämiseen.

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA HINNAN MAKSAMINEN

3.1. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä.

3.2. Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettava matkanjärjestäjän ilmoittamana tai muuna sovittuna määräaikana. Maksettuaan matkan hinnan matkustajalla on oikeus hyvissä ajoin ennen matkan alkamista saada matkaliput ja muut matkaan liittyvät asiakirjat.

4. MATKUSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MATKA ENNEN MATKAN ALKAMISTA

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

4.1.a) Etukäteen ilmoitetut toimistokulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkamista
b) Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkamista
c) 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista
d) 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista
e) 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista.

Levi Travel käyttää matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi yleisistä matkapakettiehdoista 4.1. kohdasta poikkeavia erityisehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta.

COVID - 19 epidemian aiheuttamat kansainväliset matkustusrajoitukset

Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa varaustaan varaus- ja peruutusehtoista poiketen sillä perusteella, että varauksen tehnyt Asiakas tai varauksen perusteella kohteessa Majoittujat eivät pääse saapumaan majoituspaikkaan varauksen ajankohtana sen takia, että asiakkaan tai majoittujien lähtömaan valtio tai Suomi majoituspaikan sijaintivaltiona ovat asettaneet matkustusrajoituksia COVID-19 koronaepidemian takia. Matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure – tilannetta, koska COVID – 19 epidemiassa asetettavat kansainväliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia. Asiakkaan peruutukseen ja saapumatta jäämiseen sovelletaan tässä tilanteessa normaaleja varaus- ja peruutusehtoja.

Yllä todettua sovelletaan myös siinä tapauksessa, että Asiakas tai Majoittujat eivät pääse Suomeen lentojen peruuntumisen tai aikataulujen muuttumisen takia. Lentojen peruuttaminen ja aikataulujen muuttuminen on mahdollista COVID – 19 epidemian takia eikä kyseessä ole ylivoimainen este, koska kyse ei ole ennakoimattomasta tilanteesta.

A. MAJOITUKSEN SISÄLTÄVÄT MATKAPAKETIT

Levi Travel veloittaa peruutus- ja toimistokuluina 50 €, jos varaus perutaan 45 vrk ennen varauksen alkua, 30 % varaushinnasta + peruutus- ja toimistokulut 45-28 vrk ennen varauksen alkua, 95 % varaushinnasta + 100 € peruutus- ja toimistokuluja 27-0 vrk ennen varauksen alkua. Mikäli matkapakettiin sisältyy poikkeuksellinen majoitusvaraus, jonka kesto on vähintään 4 viikkoa tai sen arvo on vähintään 3.000,00 €, Levi Travel perii peruutuskuluina 30 % varaushinnasta + peruutus- ja toimistokulut 200 €, kun matkan alkuun on yli 27 vrk ja 27-0 vrk 95 % varaushinnasta + 200,00 € peruutus- ja toimistokuluja. Levi Travel ilmoittaa tällaisesta poikkeuksellisesta majoitusvarauksesta varausvahvistuksessa.

B. LENTOPOHJAISET MATKAPAKETIT

Reittilennoilla toteutettavien matkapakettien erityisluonteen vuoksi sovellamme myös niihin Yleisten matkapakettiehtojen 4.1. osalta poikkeavia peruutusehtoja. Oy Levi Travel Ltd veloittaa asiakkaalta toimistokulujen lisäksi lentoyhtiön siltä mahdollisesti veloittamat kulut. Lähes kaikissa lipputyypeissä peruutusmahdollisuus on hyvin rajoitettu tai se ei ole lainkaan mahdollinen. Lentoyhtiöt veloittavat peruuttamisesta kulun, joka voi hyvin varhaisessa vaiheessa olla koko lentolipun hinta. Tarkat muutos- ja peruutuskuluja koskevat tiedot toimistostamme. Lisäksi veloitamme muiden matkapakettiin kuuluvien palvelujen osalta ne kulut, jotka palveluntuottaja veloittaa Levi Travel Oy:ltä.

4.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohdassa 4.1. mainittujen peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Kulut määritellään tapauskohtaisesti. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä matkaseurue voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, jolloin matkalle lähtevä seurue vastaa mahdollisista lisäkuluista.

4.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, vaatetusta tai varusteita, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

4.4. Peruutuskulut voivat poiketa kohdassa 4.1. mainituista, jos matka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja (kohta 1.3.). Peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste on ilmoitettava erityisehdoissa.

5. MATKUSTAJAN OIKEUS PERUUTTAA MATKA MATKANJÄRJESTÄJÄN TEKEMIEN MUUTOSTEN TAI MATKAKOHTEEN OLOJEN VUOKSI ENNEN MATKAN ALKAMISTA

5.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan, jos
a) matkanjärjestäjä muuttaa merkittävästi matkajärjestelyjä. Merkittävänä muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaa huomattavasti lisäävää kuljetusvälineen muutosta, esimerkiksi sellaisia lähtö- tai saapumisaikojen muutoksia, jotka aiheuttaisivat matkustajalle huomattavia hankaluuksia tai ylimääräisiä kustannuksia, kuten kuljetuksen tai majoituksen uudelleenjärjestelyjä, päivälennon muuttumista yölennoksi (iltapäiväksi sovittu paluu siirtyy paluuksi puolen yön jälkeen), matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi laskevaa muutosta, sekä olennaisesti matkan luonnetta muuttavaa muutosta, kuten esteettömänä markkinoidun matkan muuttuminen esteelliseksi, tai
b) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, että matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä.

Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan tai esim. Suomen edustuston virallinen viestintä asiaan liittyen, tai matkan alkamisen tai matkan päättymisen ajankohta siirtyy sovitusta
- yli 24 tunnilla vähintään 7 vrk kestävillä matkoilla - yli 12 tunnilla 2-6 vrk kestävillä matkoilla - alle 2 vrk kestävien matkojen osalta tilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti, tai hänellä on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.

5.2. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista pysyvällä tavalla ja ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä muutoksia matkanjärjestäjän on tarkoitus tehdä, heikentävätkö muutokset matkapaketin laatua tai alentavatko ne sen arvoa, ja minkä suuruisen hinnanalennuksen matkustaja mahdollisesti saa tehtyjen muutosten johdosta sekä oikeuttavatko muutokset matkan peruuttamiseen.

5.3. Matkustajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava matkan peruuttamisesta matkanjärjestäjälle. Ellei matkustaja ilmoita muutosilmoituksessa mainitussa kohtuullisessa määräajassa peruuttavansa matkan, matkustajan katsotaan hyväksyvän ehdotetut muutokset.

5.4. Oikeudesta peruuttaa matka hinnankorotuksen vuoksi määrätään kohdassa 8.3.

5.5. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Matkustajalla ei ole kuitenkaan oikeutta matkan peruuttamiseen ilman peruutusmaksua, jos 5.1.b) kohdassa tarkoitettu tilanne on ollut matkustajan tiedossa jo sopimusta tehtäessä. Jos peruutus johtuu 5.1.a), 5.1.c) tai 5.1d) kohdissa mainituista syistä, matkustajalla on oikeus saada korvaus myös niistä menoista, jotka ovat aiheutuneet matkasta ja peruutuksen vuoksi käyneet hyödyttömiksi, ellei muutos johdu matkanjärjestäjää tai sen alihankkijaa kohdanneista ylivoimaisista tilanteista.

6. MATKUSTAJAN OIKEUS KESKEYTTÄÄ MATKA JA PURKAA SOPIMUS MATKAN AIKANA

6.1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos
a) matkan toteutus osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alun perin asetettua tarkoitusta, tai
b) matkan aikana ilmenee kohdassa 5.1.b) tarkoitettu tilanne, ellei matkustaja ole ollut sopimusta tehtäessä tietoinen kohteen olosuhteista.

6.2. Keskeyttäessään matkan tai purkaessaan sopimuksen matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muut matkanjärjestäjälle maksetut maksut. Jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, tämä hyöty (esim. yhdistelmämatkan toteutunut osa, matkan aikana tarjotut ateriat tai matkustajan käyttämät pääsyliput) otetaan huomioon arvioitaessa hinnanalennuksen määrää.

6.3. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdassa 6.1.a. tarkoitetulla perusteella, matkanjärjestäjän on omalla kustannuksellaan järjestettävä matkustajalle tarvittaessa paluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittua vastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muulle sovitulle paikkakunnalle. Jos pakettiin ei kuulu kuljetusta, matkanjärjestäjän ei tarvitse sitä järjestää.

6.4. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdan 6.1.b. perusteella eikä matkanjärjestäjä avusta häntä kohdan 2.5. mukaisesti kotiinpaluun järjestämisessä, voi matkustaja itse ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Matkustajan on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan matkanjärjestäjän vastuulle mahdollisesti jäävien kustannusten määrää ja muuta vahinkoa.

6.5. Mahdolliseen oikeuteen saada vahingonkorvausta sovelletaan kohtaa 16.

7. MATKUSTAJAN OIKEUS MUUTTAA SOPIMUSTA JA LUOVUTTAA SE TOISELLE

7.1. Matkustajalla on oikeus viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia maksamalla alkuperäisen ja uuden matkan mahdollisen hinnanerotuksen lisäksi toimistokulut. Myöhempiä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.

7.2. Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumista koskevat ehdot.

Luovutuksesta tai tietojen muutoksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään seitsemän päivää ennen matkan alkamista. Ilmoitus voidaan tehdä myöhemminkin, jos se ei aiheuta kohtuutonta hankaluutta matkanjärjestäjälle.

Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Jollei matkanjärjestäjä ole lisäehdoissaan muuta ilmoittanut, korvaus on toimistokulujen suuruinen. Näissä tilanteissa Levi Travel veloittaa asiakkaalta toimistokulujen lisäksi luovutuksesta tai muutoksesta syntyneet lisäkulut. Esim. lentopohjaisten matkapakettien osalta reittilennoilla noudatetaan aina lentoyhtiöiden omia takaisinmaksu- ja muutossääntöjä. Lähes kaikissa lentolipputyypeissä takaisinmaksu ja muutosmahdollisuus on hyvin rajoitettu tai se ei ole lainkaan mahdollista riippumatta muutoksen syystä. Jos lentolippu on jo kirjoitettu, peritään matkustajalta aina lentoyhtiöiden Oy Levi Travel Ltd:ltä perimät kulut sekä lisäksi palvelumaksu kirjoitetun lipun hyvityksestä, osahyvityksestä tai muutoksesta. Myös muihin palveluihin liittyvistä muutoksista veloitetaan palveluntuottajien Levi Travel Oy:ltä veloittamat kulut. Tässä yhteydessä voidaan soveltaa myös 4.2. kohtaa. Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja korvauksen maksamisesta matkanjärjestäjälle

8. HINNANMUUTOKSET

8.1. Matkanjärjestäjällä on sopimuksen tekemisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:
a) kuljetuskustannusten muutos, joka johtuu polttoaineiden ja muiden energialähteiden hinnoista, tai
b) matkan hintaan vaikuttavien verojen tai matkapalveluille kolmansien osapuolien asettamien maksujen, kuten lentokenttien tai satamien käyttöön liittyvien maksujen tai kohde- tai kaupunkiverojen muutokset. Verot ja maksut voivat olla joko kotimaisia tai kohdemaan viranomaisten määräämiä, tai
c) Matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos, joka määräytyy kuusi viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina käytetään sen päivän valuuttakurssia, jota matkanjärjestäjä ilmoittaa käyttäneensä hinnoittelunsa perustana. Jos hinnoittelukurssia ei ole erikseen ilmoitettu, käytetään vertailukurssina sopimuspäivän valuuttakurssia.

8.2. Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi.
Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi, mikä on ollut hinnanmuutoksen peruste ja mitä matkapaketin osia muutos koskee.

Hinnankorotuksesta on ilmoittava matkustajalle pysyvällä välineellä viimeistään 20 päivää ennen matkan alkua.

8.3. Jos matkan hintaa korotetaan sopimuksen tekemisen jälkeen enemmän kuin 8 % kohdassa 8.2. mainitun mukaisesti laskettuna, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus. Matkustajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjälle matkanjärjestäjän ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa tai ellei määräaikaa ole ilmoitettu, seitsemän päivän kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta. Sähköisellä välineellä tiedoksi annettu ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä, jolloin matkanjärjestäjä sen lähetti. Jos ilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä.

Jos matkustaja peruuttaa sopimuksen, hänelle on palautettava hänen maksamansa maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Oikeus mahdolliseen vahingonkorvaukseen määräytyy 16. kohdan mukaan.

8.4. Matkanjärjestäjän on hyvitettävä matkustajalle ennen matkaa tapahtuva kohtien 8.1. a-c syihin perustuva kustannusten laskua vastaava osuus. Matkanjärjestäjä saa veloittaa maksun palautuksesta aiheutuvat tosiasialliset hallintokulut.

9. MATKANJÄRJESTÄJÄN TEKEMÄT MUUTOKSET MATKAPAKETTISOPIMUKSEEN

9.1. Jos Levi Travel tekee ennen matkan alkua matkan kokonaisuuden kannalta merkitykseltään vähäisiä muutoksia matkapakettisopimukseen, matkustajalla ei ole oikeutta sopimuksen peruuttamiseen, hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Merkitykseltään vähäisinä muutoksina voidaan pitää sellaisia muutoksia, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua, kuten yhden matkapakettiin kuuluvan retken peruuntumista, jos matkaan sisältyy useita retkiä.
9.2. Merkittävät matkanjärjestäjän tekemät muutokset, jotka oikeuttavat matkustajan peruuttamaan matkan, on lueteltu kohdassa 5.1.
9.3. Jos matkanjärjestäjä tekee muita kuin kohdan 9.1. tarkoittamia merkitykseltään vähäisiä tai kohdan 9.2. mukaisia matkan peruuttamisen oikeuttavia muutoksia, matkustaja on velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut ottaen kuitenkin huomioon, mitä kohdissa 15 ja 16 on määrätty matkustajan oikeudesta hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

9.4. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista matkustajalle pysyvällä tavalla selkeästi, näkyvästi ja ymmärrettävästi. Levi Travel voi tarjota asiakkaalle vastaavaa tai korvaavaa palvelua. Mikäli Levi Travel ei pysty tarjoamaan vastaavaa tai korvaavaa palvelua, asiakkaalla on oikeus saada suorittamansa varausmaksu kokonaisuudessaan takaisin.

9.5. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkanjärjestäjällä on matkan tai matkasarjan peruuttamisen sijaan oikeus toteuttaa matka muuttamalla kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle viimeistään:
1) 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää;
2) 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään;
3) 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää.

Matkustajalla voi olla edellä mainittujen muutosten vuoksi oikeus 15 ja 16 kohdissa mainittuihin hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen.

10. MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA JA KESKEYTTÄÄ MATKA

10.1. Levi Travelilla on oikeus peruuttaa matka, jos
a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevissa ennakkotiedoissa tai muussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai muissa matkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea joko yksittäistä matkaa tai tiettyyn matkakohteeseen tehtävää matkasarjaa. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään:

1) 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää;
2) 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään;
3) 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää.

b) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen tekemisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen matkakohteessa esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

10.2. Jos kohdassa 10. 1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.
10.3. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on palautettava matkustajan maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on peruutettu.

11. MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PURKAA SOPIMUS

Levi Travelilla on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa tai sen osaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia.

12. VIRHE JA VIRHEILMOITUS

12. 1. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos
a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, tai
b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annetun lain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkustusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai
c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt kohdan 2.5. mukaisen avustamisvelvollisuutensa.

Mahdollisesta virheestä johtuvat huomautukset ja reklamaatiot

Kaikki matkapakettiin tai sen osaan, kuten esimerkiksi majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua tai viimeistään kahden kuukauden kuluttua suoraan majoituskohteenhoitajalle ja Levi Travelille. Levi Travelille ja majoituskohteenhoitajalle tulee antaa mahdollisuus korjata huomautuksen kohteena oleva asia majoitusvarauksen aikana, jos se on vuokra-ajan puitteissa mahdollista.

Mikäli asiakas ei ole ollut vuokrausaikana tai matkapaketin toteutumisajankohtana yhteydessä mahdollisista epäkohdista kohteenhoitajaan ja tai Levi Travelin asiakaspalveluun, hän menettää valitusoikeuden ja oikeuden mahdollisiin hyvityksiin. Mikäli huomautuksen kohteena olevaan asiaan ei tule tyydyttävää ratkaisua majoituskohteen vuokrausaikana, tulee huomautus tai reklamaatio lähettää Levi Travelille kirjallisena mahdollisimman pian vuokra-ajan päätyttyä. Jos asiakas tai Levi Travel eivät pääse yhteisymmärrykseen huomautuksen käsittelyssä, voi asiakas saattaa asian Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsiteltäväksi.

Virheellinen hintatieto ei sido Levi Travelia, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaan olisi pitänyt se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

12.2. Matkustajan tulee varautua kohtuulliseen kuljetusaikataulun muutokseen. Virheenä ei pidetä kuljetusaikataulun muutosta, jos sen seurauksena matkakohteessa oloaika lyhenee tai pitenee vähintään 2 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 4 tuntia, 5 – 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 5 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia. Jos matkan kesto alittaa 2 vuorokautta, virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti.

12.3. Kyseessä ei ole virhe, jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain.

12.4. Virheilmoitus
Matkustaja ei saa vedota virheeseen matkan jälkeen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkan aikana, on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle niin pian kuin mahdollista.
Ellei virheen välitön korjaaminen ole tarpeen, matkustajan on asetettava kohtuullinen aika virheen korjaamiselle. Kohtuullista aikaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon matkan kesto, kohde ja muut matkan luonteeseen liittyvät seikat. Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

13. VIRHEEN KORJAUS

13.1. Matkanjärjestäjän on korjattava virhe välittömästi tai, jos välitön korjaus ei ole tarpeen, matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa ja siten, ettei matkustajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Kohtuullista määräaikaa virheen korjaamiselle määriteltäessä otetaan huomioon virheen laatu ja sen merkitys matkustajalle sekä matkanjärjestäjän mahdollisuudet korjata virhe.

Matkustajalla voi korjaamisesta huolimatta olla oikeus kohdan 15. mukaiseen hinnanalennukseen virheen kestoajalta sekä kohdan 16. mukaiseen vahingonkorvaukseen.

13.2. Matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korjaamaan suorituksessaan olevaa virhettä, jos virheen korjaaminen on mahdotonta tai se aiheuttaa matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia. Kustannusten kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon virheen suuruus ja kyseisten matkapalvelujen arvo.

Jos matkanjärjestäjä ilmoittaa, ettei korjaa virhettä, tai jos korjausta ei suoriteta välittömästi silloin, kun se olisi välttämätöntä tai matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa, matkustaja voi tehdä sen itse. Matkustajalla on tällöin oikeus saada korvaus virheen korjauksesta aiheutuneista kustannuksista.

Jos matkustaja itse korjaa matkanjärjestäjän suorituksessa olevan virheen, matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan tästä matkustajalle aiheutuneita kustannuksia, mikäli virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ovat kohtuuttomat. Matkanjärjestäjän käyttäessä tämän kohdan mukaista kieltäytymisoikeuttaan matkustajalla on oikeus kohtien 15. ja 16. mukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

14. VAIHTOEHTOISTEN PALVELUJEN TARJOAMINEN MATKAN AIKANA

Jos merkittävää osaa matkapalveluista ei voida matkan aikana suorittaa sovitun mukaisesti, on matkanjärjestäjän tarjottava ilman matkustajalle aiheutuvia lisäkustannuksia matkapaketin jatkamiseksi soveltuvat vaihtoehtoiset järjestelyt, jotka ovat mahdollisuuksien mukaan laadultaan vähintään samantasoiset kuin sovitut matkapalvelut. Velvollisuus tarjota vaihtoehtoisia järjestelyjä koskee myös tapauksia, joissa matkustajan paluu matkan lähtöpaikalle ei toteudu sovitulla tavalla.

Matkanjärjestäjän on myönnettävä matkustajalle asianmukainen hinnanalennus, jos vaihtoehtoiset järjestelyt sisältävä matkapaketti on laadultaan heikompi kuin matkapakettisopimuksen mukainen paketti.

Matkustaja saa kieltäytyä tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, jos ne eivät ole verrattavissa matkapakettisopimuksessa sovittuun tai jos tarjottu hinnanalennus ei vastaa virheen merkitystä. Jos matkustaja kieltäytyy perustellusti vaihtoehtoisista järjestelyistä tai jos sellaisia ei ole mahdollista tarjota, matkustajalla on oikeus asianmukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen siinäkin tapauksessa, että hän ei pura sopimusta. Jos matkapakettiin sisältyy matkustajan kuljetus, matkanjärjestäjän on järjestettävä ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle sopimusta vastaava paluukuljetus ilman, että siitä aiheutuu matkustajalle lisäkustannuksia.

Jos matkustaja ilman edellä mainittuja hyväksyttäviä perusteita kieltäytyy tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, hänellä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai hinnanalennukseen.

15. HINNANALENNUS

Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, ellei matkanjärjestäjä osoita, että virhe johtuu matkustajasta.

Oikeutta hinnanalennukseen ei kuitenkaan ole, jos virhe on merkitykseltään vähäinen suhteessa koko sopimukseen. Hinnanalennusta laskettaessa lähtökohtana on matkapaketin kokonaishinta, eikä virheen sisältäneen yksittäisen matkapalvelun hinta. Virheen merkitystä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös matkustajan yksilölliset tarpeet ja erityiset toiveet sopimusta tehtäessä.

16. VAHINGONKORVAUS

16.1. Matkustajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Matkanjärjestäjän on suoritettava korvaus matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä.

Matkustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen, jos matkanjärjestäjä osoittaa, että
1) virhe johtuu matkustajasta;
2) virhe johtuu kolmansista osapuolista, joilla ei ole yhteyttä matkapalvelujen tarjoamiseen, eikä se olisi kohtuullisesti ollut ennakoitavissa tai estettävissä;
3) virhe johtuu 16.9. kohdassa tarkoitetuista ylivoimaisista tilanteista.

16.2. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys, yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut sekä loma- tai matkanautinnon menettäminen. Viimeksi mainittu edellyttää matkapalvelujen suorittamisessa ilmennyttä merkittävää virhettä.

16.3. Matkustajalla on matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle. Lentoyhtiöt korvaavat matkatavaroiden myöhästymiset omien käytäntöjensä mukaisesti.

16.4. Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta.

16.5. Ilma-, meri-, tai rautatiekuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta vahingonkorvaus määräytyy niiden säännösten tai sopimusten perusteella, joita alihankkijana toimiva kuljetusyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan. Matkanjärjestäjän korvausvastuuseen kuljetukseen liittyvästä vahingosta sovelletaan mitä kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa (674/1994) tai merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 392/2009, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa (289/1937), ilmakuljetussopimuslaissa (45/1977), ilmakuljetuslaissa (387/1986), rautatiekuljetuslaissa (1119/2000), matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2027/97 taikka siitä määrätään kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa (COTIF; SopS 5/1985), eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 76/2004), matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjassa (SopS 70/2017).

16.6. Matkustajalle myönnettävä vahingonkorvaus määräytyy syntyneen vahingon suuruuden perusteella, mutta se ei voi koskaan olla enempää kuin kolme kertaa matkan hinta. Tämä vastuunrajoitus ei koske kuitenkaan henkilövahinkoa eikä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheutettua muuta vahinkoa.

16.7. Saadakseen korvausta matkustajan on näytettävä, että matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe ja että hänelle aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä kyseiseen virheeseen. Korvauksen vaatijalla on myös näyttötaakka vahingon määrästä.

16.8. Matkustajan vahingonkorvausvelvollisuuteen suhteessa matkanjärjestäjään sovelletaan kohtaa 2.6.3.

16.9. Ylivoimaiset tilanteet (väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet) Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, ja jotka ovat matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä väistämättömiä ja poikkeuksellisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi viranomaismääräykset, ilmatilarajoitukset, sotatoimet, muut vakavat turvallisuusongelmat, kuten terrorismi, vakavat levottomuudet, merkittävät riskit ihmisten terveydelle kuten vakavan taudin esiintyminen matkakohteessa tai luonnonkatastrofit, kuten tulvat, maanjäristykset tai sääolosuhteet, jotka tekevät mahdottomaksi matkapakettisopimuksessa määritetyn turvallisen matkustamisen kohteeseen tai jotka muuten vaikuttavat merkittävästi matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä.

16.10. Jos matkustajan paluuta ei ole väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdollista toteuttaa sovitun mukaisesti, matkanjärjestäjä vastaa tarvittavasta, mahdollisuuksien mukaan matkapakettisopimusta vastaavasta majoituksesta aiheutuvista kustannuksista enintään kolmelta yöltä, ellei kuljetusyhtiö tätä tee. Jos matkustajalla on paluukuljetukseen sovellettavan matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön mukaan oikeus majoitukseen pidemmältä ajalta, sovelletaan tätä lain säädäntöä. Matkanjärjestäjä ei saa vedota väistämättömiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin vastuunsa rajoittamiseksi paluukuljetuksen viivästyessä, jos asianomainen kuljetuspalvelun tarjoaja ei saa vedota tällaisiin olosuhteisiin sovellettavan Euroopan unionin lainsäädännön nojalla.

Edellä mainittu kustannusvastuun rajoitus ei koske liikuntarajoitteista matkustajaa tai hänen saattajaansa, raskaana olevaa naista, ilman saattajaa matkustavaa alaikäistä eikä erityistä lääkinnällistä apua tarvitsevaa henkilöä, jos matkanjärjestäjälle on ilmoitettu viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua henkilön erityistarpeesta huolenpitoon.

17. VARAUSVIRHEET

Matkanjärjestäjän on korvattava ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle vahinko, joka aiheutuu sen käyttämässä varausjärjestelmässä olevasta teknisestä puutteesta tai varausmenettelyn kuluessa tehdystä virheestä.
Matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos varausvirhe johtuu matkustajasta tai kohdassa 16.9. tarkoitetuista väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista.

Varausvirhe voi johtua matkustajasta esimerkiksi silloin, kun hän antaa elinkeinonharjoittajalle virheellisen tai puutteellisen matkustajaa tai matkaa koskevan tiedon. Matkustajan kuuluu myös normaalin huolellisuusvelvoitteen mukaisesti tarkistaa saamansa asiakirjat, kuten varausvahvistus, ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista tai virheistä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle niin pian kuin mahdollista. Jos hän laiminlyö tarkistusvelvollisuutensa ja tästä aiheutuu hänelle vahinkoa, hänen myötävaikutuksensa voidaan ottaa huomioon määritettäessä hänelle maksettavaa vahingonkorvausta.

18. MUUN LAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA SAADUN KORVAUKSEN VÄHENTÄMINEN

Jos matkustajalle on myönnetty hinnanalennusta tai vahingonkorvausta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä on vähennettävä näiden ehtojen nojalla myönnettävästä vastaavasta korvauksesta. Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muilta tahoilta saamistaan matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle.

19. KORVAUSVAATIMUKSET

19.1. Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa 12.

19.2. Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

20. RIITA-ASIAT

Jos matkapakettisopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Matkustaja voi saattaa riita-asian myös kotipaikkansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ:

OY LEVI TRAVEL LTD

Myllyjoentie 2
FI-99130 LEVI
Puh. +358 (0)16 639 33 80
Fax. +358 (0)16 643 469
email: levitravel@visitlevi.fi
Y-tunnus :2141990-0

VALVOVA VIRANOMAINEN:

KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTO

Siltasaarenkatu 12 A
00530 Helsinki
puhelin: 029 505 3000
sähköposti: kirjaamo@kkv.fi

Nämä Levi Travel Oy:n matkapaketin erityisehdot on päivitetty 20.9.2019, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Oy Levi Travel Ltd. varaa oikeuden muuttaa tai rajata näitä matkaehtoja niiltä osin kuin se on mahdollista.

Päivitetty 3.8.2020